COVID-19: Lemper køre- og hviletidsregler

13. marts 2020  |  Af Redaktionen – Transporttidende

Transportminister Benny Engelbrecht lemper køre- og hviletidsregler af henyn til forsyningssikkerheden.

Transportminister Benny Engelbrecht vil lempe på køre- og hviletidsreglerne, for at lette distributionen af fødevarer. I en pressemeddelelse skriver Engelbrecht:

»Generelt har vi en høj forsyningssikkerhed af føde- og dagligvarer i Danmark og netop nu er mit indtryk, at der også på de centrale lagre er massere af varer. Som følge af de seneste dages ændrede indkøbsadfærd som følge af udmeldingerne omkring coronavirussen, har distributionen ud til dagligvarebutikkerne været presset. Dette kalder på en række midlertidige initiativer særligt den kommende uges tid,« skriver transportministeren.

Kort og langt weekendhvil

Transport- og Boligministeriet har derfor taget initiativ til, at der i Danmark iværksættes en midlertidig dispensation på 10 dage fra artikel 8, stk. 6, i køre- og hviletidsforordningen vedrørende forordningens krav om det regulære hvil på 45 timer og det reducerede hvil på 25 timer, jf. forordningens artikel 14, stk. 2, målrettet forsyning af fødevarer og dagligvarer til detailbranchen. Dette er meddelt Kommissionen og derved håndhæves denne regel således ikke fra nu af og de kommende 10 dage

Transport- og Boligministeriet er samtidig i gang med hurtigst muligt at udarbejde bekendtgørelser, som sikrer, at den håndhævelsen af nedenstående regler kan sættes i midlertidig bero:

– Regler om kvalifikationer og uddannelser for varebilschauffører, jf. kapitel 8 a i bekendtgørelse 1327 af 29. november 2017, jf. ændringsbekendtgørelse nr. 1224 af 23. oktober 2018, samt § 56 i samme bekendtgørelse,

– Forlænget gyldighed for en række chaufførkørekort og beviser, der ellers stod til at udløbe i marts eller april måned 2020 – således kørekort til bus- og lastbilschauffører, chaufføruddannelsesbeviser, tachografkort, ADR-beviser, sikkerhedsrådgivere for farligt gods, truckcertifikater og krancertifikater,

– Godskørselslovens § 6 a, stk. 1, vedrørende forbud mod, at en virksomhed, som er indehaver af en godskørselstilladelse, kan udlåne chauffører til andre tilladelsesindehavere eller selv låne chauffører fra andre tilladelsesindehavere.

– Jeg sætter i den forbindelse stor pris på den tætte dialog om behovet for akut handling, der har været mellem ministeriet og brancheorganisationerne samt de faglige organisationer, og jeg opfordrer til, at dialogen opretholdes i det videre forløb.

Ros fra DI Transport

Over for Transportministeriet har branchedirektør i DI Transport, Michael Svane hilst dispensationen velkommen.

– Det er meget vigtige skridt for at skabe sikkerhed om forsyningen af varer til virksomheder og forretninger, siger Michael Svane, branchedirektør i DI Transport.

– Vi skal ikke havne i en situation, hvor vi mangler chauffører, fordi de er syge eller i karantæne. Nu bliver reglerne mere smidige i en periode. Det vil sikre, at hjulene kan holdes i gang i samfundet, siger Michael Svane og tilføjer:

Det er godt, at man forlænger gyldigheden af kørekort og beviser. Det skaber ro, siger Michael Svane.

Flere dispensationer

Miljøminister Lea Wermelin (S) har tidligere i dag meddelt, at hun dispenserer for miljøzonekravene i danske storbyer af hensyn til distributionen af varer. Samtidig har hun sammen med transportminister Benny Engelbrecht opfordret kommunerne til at vise fleksibilitet og lempe på de lokale begrænsninger for distributionen af varer.

Læs Artikel her


Vi har et særligt ansvar for forsyningssikkerheden – Transporttidende

Transporttidende 13. marts 2020  |  Af Anders Per Gajhede

Danske Speditører laver corona-katalog med juridisk notat.

Brancheorganisationen Danske Speditører udgiver nu et katalog til medlemmerne, der indeholder råd og anbefalinger til, hvordan medlemsvirksomhederne bedst kommer igennem den nuværende corona-situation.

”Danske Speditører støtter op om myndighedernes linje og opfordrer medlemsvirksomhederne til at gøre det samme. Efterlevelse af myndighedernes anbefalinger vil føre til, at store dele af Danmark lukkes ned. Alle kommer til at yde en ekstraordinær indsats i den kommende tid for at undgå yderligere spredning af corona”, lyder det fra Danske Speditører.

Organisationen råder derudover medlemmerne til, at der udarbejdes og følges en sikkerheds-og sundhedspolitik, der passer til virksomhedens forretnings-og kundeprofil. Danske Speditører anbefaler, at virksomheden laver en 360 graders gennemgang af sine arbejdsgange og identificerer, hvor de corona-kritiske punkter er.

”Nogle virksomheder i speditionsbranchen går så langt som at forbyde udenlandske lastbilchauffører at forlade førerhuset ved ophold på eller ved speditørernes matrikel. Andre speditionsvirksomheder trækker selv trailere det sidste stykke frem til speditionsvirksomhedens ramper og udfører selv samtlige arbejdsprocesser ved ramperne. Hvordan corona-relaterede forhold konkret håndteres må tilrettelægges efter omstændighederne af den enkelte virksomhed, men med skyldig hensyntagen til de danske myndigheders aktuelle anbefalinger”, lyder det videre.

Danske Speditører oplyser, at den har oplevet eksempler på, at ordregiver eller ordregivers samhandelspartner stiller krav til omgangen med personer hos afsender eller modtager af gods. Det sker typisk for transporter med bil, hvor chaufføren vil kunne komme i fysisk kontakt med modtager eller afsender. Sådanne krav vil medlemmer og underleverandører afhængig af forholdene skulle efterleve, dog således at de stillede krav skal være rimelige, kunne honoreres i praksis, og i øvrigt ske i henhold til konkret aftale med ordregiver. Dette bør indarbejdes i speditionsvirksomhedens sundheds-og sikkerhedspolitik.

”Danske Speditører har taget initiativ til at gå i dialog med en række brancheforeninger inden for transport-og logistik samt med repræsentanter for transportkøberne. Sammen med denne meget brede kreds af aktører vil vi formulere praktiske anbefalinger til foranstaltninger, der effektivt kan imødegå smittespredning og samtidig sikre, at transport og handel i Danmark kan fortsætte uden at sætte sundhed og sikkerhed over styr. Vi skal sikre, at smitten ikke spredes. Men samtidig skal vi sikre, at forsyning og handel ikke går i stå. Det har vi som branche et særligt ansvar for”, lyder det fra Danske Speditører.

Læs artiklen her

Hamborg flytter mere gods til banen

Transporttidende 2. marts 2020  |  Af Anders Per Gajhede

TEU på godstog steg sidste år med over 10 procent.

Tysklands største internationale containerhavn, Port of Hamburg, kom godt ud af 2019.

Håndteringen af 9,3 mio. standard tyvefods containere (TEU) var udtryk for en stigning på 6,1 procent, mens tonnagen steg 1,1 procent til 136,6 mio. tons.

Containertransport via bane steg med hele 10,4 procent til 2,7 mio. TEU.

– Port of Hamburg er ikke alene en af Europas førende logstikhubs, men har også betydning for job i Hamborg og et meget større område. Helt op mod 165.000 medarbejdere er direkte eller indirekte ansat på området, og de har sikret, at vi er i stand til at starte året med disse meget tilfredsstillende tal. Den markante stigning i containerhåndteringen, vækst i den samle søbårne godstrafik og det uforholdsmæssige spring i miljøvenlig banegodstrafik viser alle, at Port of Hamburg er på rette kurs. Men det står også klart, at vi ikke kan hvile på laurbærrene, siger senator for erhverv i Hamborg, Michael Westhagemann.